granul-gubre.jpg

Gübre nedir?

Gübre; gübreleme amacıyla kullanılan maddelere denir.

Gübreleme nedir?

Toprakların verimini yükseltmek, ürünün nicelik ve niteliğini artırma amacıyla herhangi bir maddenin toprağa verilme işlemidir.

Doğal gübre nedir?

Doğal biçimde oluşan gübrelerdir. Örneğin ahır gübresi, yeşil gübre, kan unu ve kemik unu.

Yapay gübre nedir?

Yapay olarak üretilen gübrelerdir. Örneğin amonyum sülfat ve süperfosfat gübreleri.

İşletme gübresi nedir?

Tarımsal işletmede elde edilen gübredir.

Ticaret gübresi nedir?

Tarımsal işletmede elde edilmeyip, dışarıdan alınan gübredir.

Organik gübre nedir?

Bitki besin elementlerini organik biçimde içeren gübrelerdir. 

Bitkisel ve hayvansal kökenli organik gübreler nelerdir?

 • Katı ve sıvı organik gübreler
 • Çiftlik gübresi
 • Kanatlı gübresi
 • Organik toprak düzenleyiciler

Kimyasal gübre nedir?

Kimyasal metodlarla üretilen, bileşiminde bir ya da birden fazla besin elementi içeren gübrelerdir.

Birincil bitki besin elementli kimyasal gübreler nelerdir?

 • Azotlu
 • Fosforlu
 • Potasyumlu

gübrelerdir.

İkincil bitki besin elementli kimyasal gübreler nelerdir?

 • Borlu
 • Kobaltlı
 • Bakırlı
 • Manganlı

gübreler örnek olarak verilebilir.

Kompoze gübrenin tanımı nedir?

Azot,fosfor ve potasyum gibi birincil bitki besin elementlerinden en az ikisini beyan edilebilir miktarlarda içeren gübredir.

Birincil bitki besin elementli kimyasal kompoze gübreler nelerdir?

 • NPK
 • NP
 • NK
 • PK

gübreleri örnek olarak verilebilir.

Organomineral gübrenin tanımı nedir?

Organik içeriğin veya gübrelerin bir veya daha fazla besin elementiyle karıştırılmasıyla veya tepkimesiyle elde edilen gübredir.

Ağır metal nedir?

Krom, kurşun, kadmiyum gibi toprağa uygulandığında uzun süre varlığını koruyan ve çevreyi kirleten elementlerdir. Dolayısıyla,  birikimine bağlı olarak insan ve hayvan sağlığı açısından olumsuzluklara sebep olabilmektedir.

Gübre çözeltisi nedir?

Bitki besin elementlerini suda çözünür formda bulunduran sıvı gübredir.

Gübre süspansiyonu nedir?

Katı parçacıkların sıvı faz içinde asılı bulunduğu çift fazlı gübredir.

Klasik tarım nedir?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan tarımsal sistemdir. Genetik yapısı değiştirilmiş yüksek verimli bitki ve hayvan ırklarının kullamı ile birlikte yoğun kimyasal kullanımını da beraberinde getirmektedir.

Organik tarım nedir?

Ekolojik ilkeleri olan, sürekli denetimi ve belgelendirmeyi gerektiren, toprak verimliliği ve bitki sağlığını esas alan, tarımsal kimyasalların kullanımını kısıtlayan tarımsal sistemdir.

Sürdürülebilir tarım nedir?

Çok kati kuralları olmayan, tabi kaynakları tüketmekten ziyade kullanarak geliştirmeyi amaçlayan tarımsal uygulamalardır.

Ek kaynaklar

Dijital Tarım Kütüphanesi – https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/

Genema – Kompost Üretim Tesisi

 

 

Avatar photo

GENEMA

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!